De kleine lettertjes...
privacybeleid

Privacy Policy IT-hulpaanhuis.be
Laatste wijziging: 18/10/2022

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: IT-hulp aan huis, met maatschappelijke zetel te Knokstraat 36, 9630 Zwalm en ingeschreven
in de K.B.O. onder nummer BTW BE0788.869.029.

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. IT-hulp aan huis leeft voor de verwerking van persoonsgegevens de geldende “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de
Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. IT-hulp aan huis stelt daarnaast alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te
leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

– Categorie 1 : zonder registratie: uw IP-adres;
– Categorie 2 : via cookies: tracking van gebruik van de website;
– Categorie 4 : persoons- en facturatiegegevens voor bestellingen en offertes;

2.2. IT-hulp aan huis kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
● door gebruik van cookies;
● tijdens uw contactaanvraag, aanvraag van offertes en het gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

IT-hulp aan huis zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

– Categorie 1 : het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen
van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van
specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als
rechtsgrond de legitieme belangen van IT-hulp aan huis om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

– Categorie 2 : het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond
uw expliciete, voorafgaande toestemming;
– Categorie 3 : de levering en facturatie van door u aangevraagde producten
of diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een product of dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om alle gevraagde persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen IT-hulp aan huis en U.

Artikel 5 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan IT-hulp aan huis. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. IT-hulp aan huis verbindt zich er toe iedere aanvraag binnen maximaal 72 uur te verwerken.

5.2. Recht van verzet:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

5.3. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.4. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.5. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@it-hulpaanhuis.be, per post naar Knokstraat 36, 9630 Zwalm.
Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens bouwt IT-hulp aan huis een profiel op teneinde u diensten op maat te kunnen aanbieden. Deze diensten worden evenwel nooit volledig individueel aangeboden. Gegevens worden slechts aangevuld en opgevraagd wanneer hier noodzaak toe is en zijn voor de interne diensten bij

IT-hulp aan huis enkel toegankelijk mits voldoende toegangsrechten.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing,

de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan IT-hulp aan huis aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een
derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1. IT-hulp aan huis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar
gelinkt wordt vanop IT-hulp aan huis door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van IT-hulp aan huis.

8.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 9 – Cookies

9.1. Rond het gebruik van Cookies verwijzen wij naar de cookie statement van deze website.